چند نکته کلیدی در مورد شرایط اولیه گویندگی
برای یک گوینده رعایت2 اصل از الزامات است:
اصل نخست: مطالعه
و اما چرا مطالعه برای یک گوینده حائز اهمیت است و اساسا نداشتن مطالعه کافی چه پیامد هایی برای وی به همراه دارد؟
1-    غلط خواندن
2-    عدم شهامت خواندن و ادای واژه های مشکل و پیچیده
3-    لرزیدن صدای گوینده
4-    خواندن متون به صورت شتابزده
مهمترین فائده مطالعه: بدین ترتیب گنجینه لغات گوینده گسترش یافته و او در ادای واژگان متون مختلف موفق خواهد بود.
چگونه مطالعه کنیم؟
روش مطالعه ما باید کاربردی بوده و در مطالعه سلایق و خواسته های شخصی را نادیده بگیریم. بدین ترتیب انعطاف ما در بیان واژه های مختلف افزایش خواهد یافت. چرا که هیچ دلیلی ندارد متنی را بخوانیم که بدان حتما علاقه مند هم باشیم.یک گوینده خوب یک فرد همه بعدیست. و مطالعات وی نیز نباید تک بعدی و دارای دیدگاه خاص و منحصر به فردی باشد.
اصل دوم: برقراری ارتباط با مخاطب
منظور از ارتباط ، ارتباطیست که شنونده را تحت تاثیر قرار داده و وی را به شنیدن تشویق و ترغیب نماید. شنونده نباید از شنیدن صدای گوینده خسته و دلزده شود.

دو اصل بنیادین گویندگی